Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów w zakresie stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym (RHD) – podaje wir.org.pl

Odpowiedzi w tej sprawie udzieliło Ministerstwo Finansów (Departament Podatku Akcyzowego), które w ten sposób zinterpretowało przepisy:

Rolnicy, wprowadzający na rynek krajowy napój, są zobowiązani uiszczać opłatę od środków spożywczych, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, o ile dokonują sprzedaży napojów w ramach zorganizowanej działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, opłacie od środków spożywczych podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem substancji określonych w ustawie.

Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa powyżej, rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, zamawiającego, nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju, albo sprzedaż podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

Przepisy normujące opłatę od środków spożywczych, jak również pozostałe przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie wyjaśniają pojęcia działalności gospodarczej. Pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W myśl ustawy - Prawo przedsiębiorców spod regulacji tego aktu prawnego wyłącza się określone rodzaje działalności, w tym m.in. działalność rolników w zakresie sprzedaży, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

W odniesieniu do działalności wytwórczej w rolnictwie skład orzekający w uchwale NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. wskazał, że działalność wytwórcza w rolnictwie mieści się w definicji działalności gospodarczej.

Rolniczy handel detaliczny został zdefiniowany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jako handel detaliczny, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: konsumentowi finalnemu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Reasumując, działalność rolników polegająca na sprzedaży detalicznej napojów, która wypełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że rolnicy, którzy wprowadzają na rynek krajowy napój, są zobowiązani uiszczać opłatę od środków spożywczych, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, o ile dokonują sprzedaży napojów w ramach zorganizowanej działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły.


Źródło: wir.org.pl