ZWAŻYWSZY, IŻ:

 

(A) Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.rolnicy.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”),


(B) Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

 

(C) Rolnicy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000522652 , będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie („Licencjodawca”), adres mailowy:bok@rolnicy.pl telefonu: (515-515-921) („Administrator”), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym („Licencja”), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;

 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.ROLNICY.PL

 

Art. 1 Definicje


1.
Rolnicy.pl internetowy serwis, działający w domenie rolnicy.pl, umożliwiający publikowanie ogłoszeń kupna/sprzedaży maszyn i produktów rolniczych oraz publikowanie Ofert firm z branży rolniczej .

2. 
Firma działalność gospodarcza, spółka albo inna forma prowadzenia działalności komercyjnej oferującej produkty lub usługi powiązane z branżą rolniczą  


3. Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Rolnicy.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

5.
Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie kupna/sprzedaży/zamiany/pracy niebędące ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego., na warunkach określonych w Regulaminie


6. Oferta Firmy – sporządzona przez użytkownika wizytówka Firmy, przedstawiająca opis działalności Frimy wraz ze zdjęciami.

6. 
Konto zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Rolnicy.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Rolnicy.pl.

7. 
Regulamin niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu Rolnicy.pl.

8. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Art. 2 Zasady funkcjonowania Rolnicy.pl


1. Rolnicy.pl zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Użytkownikom, publikowanie Ogłoszeń, Ofert Firm, składanie i akceptację zapytań na temat Ogłoszeń i Ofert Firm


2. Rolnicy.pl nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikami transakcji, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie transakcji, a także za zachowanie stron po dokonaniu transakcji.


Art. 3 Zasady uczestnictwa


1. Użytkownikiem Rolnicy.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Rolnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Warunkiem oferowania usług w ramach Rolnicy.pl, w szczególności publikowania Ogłoszeń i Ofert Firm jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Rolnicy.pl.

4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Warunkiem publikacji Ogłoszenia i Oferty Firm jest poprawne wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego w Rolnicy.pl.

5. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Użytkownika („Login”) nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.

6. W procesie aktywacji Użytkownik otrzymuje hasło („Hasło”) na podany adres e-mail.

7. Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Rolnicy.pl będzie korzystał w sposób określony w art. 15.

8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.

10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

11. Konta są niezbywalne.


Art. 4 Warunki korzystania z Rolnicy.pl


1. Warunkiem technicznym korzystania z Rolnicy.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www. 

2. Serwis Rolnicy.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Serwis Rolnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

4. Serwis Rolnicy.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Ogłoszenia lub Oferty Firmy w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ogłoszenie lub Ofertę Firmy narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:
1) Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób;
2) Użytkownik lub Ogłoszenie szkodzą wizerunkowi Rolnicy.pl, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.

5. Materiały zamieszczone przez Rolnicy.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Rolnicy.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Rolnicy.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Rolnicy.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Rolnicy.pl w prowadzonych przez Rolnicy.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.

7. Użytkownik nie może w ramach Rolnicy.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Ogłoszenia/Oferty Firmy, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

8. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Rolnicy.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych:
1) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
2) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
3) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,
4) odnośników do stron internetowych,
5) formularzy kontaktowych.

10. W przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, Rolnicy.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.


Art. 5 Treści w Witrynie Internetowej


1. Witryna Internetowa może być wykorzystywana jedynie do zamieszczania Treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Zamieszczanie Treści w Witrynie Internetowej (z wyjątkiem reklam) jest nieodpłatne.

2. Przesyłając lub zamieszczając w Witrynie Internetowej Treści, użytkownik udziela Spółce bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji z prawem sublicencji na utrwalanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, korzystanie, wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do obrotu, zmienianie Treści oraz opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności, w tym promowaniem Usług, także w innych mediach.

3. Ponadto, przesyłając lub zamieszczając w Witrynie Internetowej Treści, użytkownik udziela każdemu innemu użytkownikowi Usług bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji na korzystanie z Treści za pośrednictwem Usług, ich utrwalanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, korzystanie, wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w granicach regulaminu.

4. Prawa własności do Treści pozostają przy użytkowniku zamieszczającym Treści w Witrynie Internetowej.

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Treści dokonywane w celach komercyjnych.


6. Użytkownik może korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Spółki oraz innych Użytkowników.


7. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danej Treści, Użytkownik może zamieszczać odnośniki prowadzące do Treści. Zabronione jest zamieszczanie odnośników do Treści na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.


8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników Treści i skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Witrynie Internetowej.


9. Treści zamieszczane w Witrynie Internetowej przez użytkownika nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada i będzie posiadał w całym toku korzystania z Usług niezbędne zgody na korzystania z Treści w sposób określony regulaminem. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Treści, użytkownik zwolni Spółkę z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot kosztów i wydatków z tego tytułu.


10. Zabronione jest zamieszczenie w Witrynie Internetowej przez użytkownika Treści:

1) naruszających prawa majątkowe osób trzecich, w tym prawa ochrony prywatności i prawa do wizerunku, chyba, że uzyska stosowne zgody,

2) promujących nienawiść rasową, wyznaniową i etniczną oraz nieuzasadnioną przemoc

3) zawierających groźby, pornografię lub nagość,

4) związanych z alkoholem, matrymonialnych lub innych przeznaczonych dla osób dorosłych,

5) wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

6) zawierających wirusy i inne złośliwe kody,

7) zawierających wulgarne treści,

8) będących wynikiem użycia automatycznych skryptów,

9) innych niezgodnych z prawem.

11. Spółka może okresowo lub całkowicie usunąć w całości lub części Treści naruszające regulamin i/lub uniemożliwić użytkownikowi ich zamieszczanie lub dokonać ich zmian.


12. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika, Spółka może czasowo zablokować lub trwale usunąć jego konto.


Art. 6 Zakres przedmiotowy umowy

1. W ramach umowy, serwis Rolnicy.pl udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:

Oferta Firmy:
a) opis główny reklamowanej działalności,
b) do 10 zdjęć obrazujących reklamowaną działalność,
d) dane teleadresowe obiektu,
e) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,
f) cennik,
g) profil właściciela obiektu,
(łącznie: „Dane Firmy”). 


Ogłoszenie:

a) opis towaru, zgodny ze stanem faktycznym
b) do 10 zdjęć obrazujących oferowany towar,
c) dane kontaktowe Użytkownika,
d) cenna,
(łącznie: „Dane Ogłoszenia”). 2. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.

3. W ramach Umowy Rolnicy.pl nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu (np. CMS), a także innych użytych rozwiązań.


Art. 7 Opłaty


1. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z usług serwisu Rolnicy.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy.


2. Użytkownik może skorzystać z formy płatnej w ramach usługi Giełdy Rolnej podczas dodawania ogłoszenia do tego działu. Cennik form płatnych w serwisie Rolnicy.pl:
a) ogłoszenie publikowane Premium na 60 dni (numer SMS 91455) - 14 zł netto
b) Abonament - 300 zł netto
c) ogłoszenie publikowane Premium na 60 dni z wykupionym Abonamentem (numer SMS 79624) - 9 zł netto


3. Płatność za wyżej wymienione usługi następuje drogą elektroniczną poprzez Przelewy24.pl. Dostępne są dwie formy płatności:
a) przelew on-line
b) płatność SMS (usługa SMS świadczona jest tylko na terenie Polski oraz dostępna tyko dla polski operatorów GSM)


4. W ramach płatnej publikacji Premium ogłoszenia, użytkownik otrzymuje wyróżnienie swojego ogłoszenia na liście ogłoszeń oraz zapewnienie pierwszych pozycji na tejże liście.


Art. 8 Upoważnienie do korzystania z utworu


1. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Rolnicy.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu utworów.


2. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Użytkownik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Rolnicy.pl z tytułu wykorzystywanych utworów.Art. 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Rolnicy.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta. 

5. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy


Art. 10 Odpowiedzialność Rolnicy.pl


1. Postanowienie niniejszego paragrafu nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami.

2. Serwis Rolnicy.pl ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność serwisu Rolnicy.pl ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

3. Serwis Rolnicy.pl nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik. 

4. W żadnym wypadku Rolnicy.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści. 

5. Odpowiedzialność Rolnicy.pl wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Rolnicy.pl, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Rolnicy.pl, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. 

8. Rolnicy.pl zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów. 

9. Rolnicy.pl nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści stronie Użytkowników Serwisu


Art. 11 Skutki naruszenia Regulaminu


W przypadku stwierdzenia przez Rolnicy.pl naruszenia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Rolnicy.pl może bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy.


Art. 12 Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Rolnicy.pl ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Rolnicy.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Rolnicy.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Rolnicy.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.


Art. 13 Przetwarzanie danych i polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Rolnicy.pl jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik może podczas procesu Rejestracji oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu Rolnicy.pl w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.

3. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę aktywacji w serwisie Rolnicy.pl lub aktywacji Usługi Strony WWW. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia Umowy.

4. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

6. Rolnicy.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Rolnicy.pl jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Rolnicy.pl lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Rolnicy.pl czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. 

8. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Rolnicy.pl udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.

9. Rejestrując Konto w Rolnicy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rolnicy.pl plików "cookies", o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Rolnicy.pl. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Rolnicy.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Rolnicy.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


Art. 14 Korespondencja elektroniczna


1. Dokonanie aktywacji w Serwisie Rolnicy.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Rolnicy.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Rolnicy.pl z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.


Art. 15 Zmiany Regulaminu


1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Rolnicy.pl poinformuje na stronach internetowych Rolnicy.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w § 12 ust.3 Regulaminu.

2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.


Art. 16 Klauzula salwatoryjna


W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.


Art. 17 Cesja praw


Rolnicy.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w § 12 ust.3 Regulaminu.


Art. 18 Wybór prawa i sądu


1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Rolnicy.pl, przy czym postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Rolnicy.pl nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.


Art. 19 Postanowienia końcowe


We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 20.09.2016