Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zmian w programach Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Modernizacja Gospodarstw oraz Młody Rolnik związanych z przyznawaniem punktów za członkostwo w grupie producenckiej.

Samorząd rolniczy ocenia, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu wspieranie powstawania nowych i rozwój już istniejących grup producenckich. Izba Rolnicza wnioskuje o zmiany w programach PROW 2014-2020, tak, aby nie odejmować punktu członkom grup producenckich w przypadkach nieuznania lub rozwiązania grupy, które nastąpiło nie z winy rolników, ale z powodów od nich niezależnych.   

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi w tej sprawie.

W przypadku instrumentów wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”, gdy okaże się, że po przyznaniu pomocy, w trakcie realizacji biznesplanu, wybrana przez beneficjenta grupa nie zostanie uznana lub przestanie funkcjonować, ma on określone możliwości działania.


Beneficjent może wystąpić do ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, np. poprzez udział w innej grupie producentów rolnych czy zastąpienie udziału w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych innym działaniem, z tytułu którego przyznawane są punkty w ramach systemu wyboru operacji (np. przygotowywanie do sprzedaży lub przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, uczestnictwo w systemach jakości, czy – w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych).

Jeżeli jednak beneficjent nie ma takiej możliwości, to zgodnie z przepisami prawa UE powinien zgłosić na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami, przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, w terminie piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje decyzje dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie odpowiednich dowodów oraz stosując pojęcie siły wyższej w świetle prawa Unii dotyczącego wsparcia rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W odniesieniu do instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”, pomimo niestosowania już kryterium wyboru dotyczącego członkostwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, nadal mamy do czynienia z beneficjentami, którzy w poprzednich naborach otrzymali pomoc po wykazaniu członkostwa w grupie. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających beneficjentowi realizację zobowiązań zastosowanie znajdą przepisy i postanowienia umowy dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Podobnie jak w przypadku ww. premiowych instrumentów, również w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych” każdy zgłoszony przypadek powinien być badany indywidulanie ze względu na różnorodność stanów faktycznych oraz konieczność weryfikacji, czy zaistniały nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności (niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje), których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

Źródło: wir.org.pl