Corteva Agriscience ogłosiła 10-letnie zobowiązania na rzecz dalszego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w globalnym systemie żywności. Wyznaczyła sobie cele, które obejmują wyjątkowo szeroką gamę różnych inicjatyw, które przyniosą wiele korzyści rolnikom, ziemi,  ale też społecznościom, które tworzą klienci i pracownicy firmy. Chce także przyczynić się do racjonalizacji funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że bardzo ważna jest poprawa właściwości gleby, produktywności  gospodarstw, działania na rzecz ochrony klimatu, gospodarka wodna, bioróżnorodność, przejrzystość łańcucha dostaw, ale też bezpieczeństwo pracowników.

- Nasza misja, którą jest prowadzenie całej branży rolniczej w kierunku lepszych, bardziej zrównoważonych wyników na całym świecie, nabiera dziś szczególnego znaczenia - powiedział James C. Collins, Jr., dyrektor generalny Corteva Agriscience. 

- Uważamy, że trudno o lepszy czas na skupienie się na ochronie i utrzymaniu źródeł zaopatrzenia w żywność oraz wspomaganiu dynamicznego rozwoju społeczności, wśród których działamy. Wspieramy tych, którzy dostarczają nam wszystkim dobra niezbędne do życia - dodaje. 

- Cele odzwierciedlają rozmiary i zasięg firmy, procentowy udział działalności skoncentrowanej na rolnictwie, a także głębokie relacje z rolnikami i współpracownikami w całym rolniczym łańcuchu wartości - mówi Anne Alonzo, starsza wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. 

- Zrównoważony rozwój nie jest w firmie Corteva niczym nowym. Dzisiejszy komunikat to po prostu publiczne potwierdzenie zobowiązania się do realizacji 14 określonych i wymiernych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju z pożytkiem dla rolników, ochrony zasobów gruntowych i naturalnych, poprawy warunków życia, społeczności oraz usprawnień w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa – dodaje.

Jakie cele będą nieść korzyść dla rolników?

• Organizowanie szkoleń dla 25 mln producentów na temat utrzymania i poprawy właściwości gleby, gospodarki substancjami odżywczymi, gospodarki wodnej oraz najlepszych praktyk sprzyjających produktywności.

•Wspomaganie wzrostu produktywności i dochodowości oraz rozwoju zrównoważonych praktyk rolnych w 500 mln małych gospodarstw rolnych łącznie do 2030 r.

•Projektowanie, weryfikacja i rozszerzenie systemów zarządzania, które umożliwią rolnikom zrównoważone zwiększenie wydajności upraw o 20% w porównaniu z sytuacją wyjściową w 2020 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% w systemach upraw w porównaniu z 2020 r.

Jakie cele będą nieść korzyść dla ziemi?

•Poprawa właściwości gleby na 30 mln ha upraw rolniczych na świecie do 2030 r.

•Wspieranie postępów w gospodarce wodnej w ramach światowej produkcji rolniczej do 2030 r. Chodzi o pomoc w przyspieszeniu poprawy efektywności wykorzystania azotu na terenach rolnych na całym świecie do 2030 r. i zmniejszenie zużycia wody przy jednoczesnym zwiększeniu plonów na 2,5 mln ha upraw nasiennych i terenach rolnych z niedoborem wody w porównaniu z 2020 r.

•Zwiększenie bioróżnorodności na ponad 10 mln ha pastwisk i ekosystemów naturalnych w skali światowej poprzez zrównoważone praktyki zarządzania i ochronę siedlisk; planowana realizacja celu do 2030 r.


Źródło: agropolska.pl