Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykazała wiele nieprawidłowości. Były to m.in. nieprawidłowa zawartość alkoholu i cukrów w napojach winiarskich, brak pełnej nazwy produktu oraz numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej. 

Kontrola  przeprowadzona przez IJHARS dotyczyła napojów winiarskich (w tym cydru, miodów pitnych, aromatyzowanych napojów winnych owocowych i win owocowych). Kontrolą objęto łącznie 55 podmiotów, w tym 31 sklepów i 24 producentów.

Cechy organoleptyczne – brak nieprawidłowości

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 79 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne – kontrola IJHARS

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 88 partiach, z czego 20 zakwestionowano (22,7%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawartości alkoholu i cukrów redukujących po inwersji oraz kwasowości ogólnej.

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 121 partii, z czego w 8 stwierdzono nieprawidłowości (6,6%). Związane były one głównie z:

•Podaniem niepełnej nazwy „… trunek z mniszka”, która była niewystarczająca dla właściwego określenia rodzaju produktu i oddania jego charakteru.

•Umieszczeniem na wywieszce sklepowej informacji „Wino … 12% 900 ml” dla wyrobu, który był aromatyzowanym napojem winnym owocowym, która wprowadzała konsumenta w błąd odnośnie rodzaju produktu.

•Brakiem numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej.

•Podawaniem niezgodnie z przepisami informacji o zawartości alkoholu i ilości nominalnej.


Źródło: IJHARS