Pandemia koronawirusa niesie za sobą straty w wielu sektorach gospodarki. O swoje zdrowie drżą szczególnie rolnicy, którzy nie wiedzą, w jaki sposób pobyt na kwarantannie lub w izolacji, wpłynie na ich gospodarstwo i pracowników. Wielu zadaje sobie również pytanie, czy zakażenie koronawriusem zwalnia beneficjentów PROW z zobowiązań wobec ARiMR?

Odpowiadając na pismo rolniczego samorządu,  ministerstwo rolnictwa podkreśla, że w rozporządzeniu unijnym wymienione zostały przypadki, które mogą zostać uznane jako "siła wyższa" i "nadzwyczajne okoliczności". Ich obecność  może zwolnić beneficjenta z realizacji zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy.  Wyróżniamy:

•śmierć beneficjenta
•długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu
•poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym
•zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym
•choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw
•wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie  można było przewidzieć w momencie składania wniosku

Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności należy zgłosić na piśmie właściwemu organowi  i dołączyć odpowiednie dowody w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.
„W odniesieniu np. do "Modernizacji gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 jednym z warunków jest prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą (np. produkcji trzody chlewnej), której służyła realizacja operacji” – podaje portal agropolska.pl

"Jednocześnie o tym, czy objęcie gospodarstwa beneficjenta restrykcjami związanymi z wystąpieniem ASF może stanowić podstawę do stwierdzenia wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (par. 16 umowy o przyznaniu pomocy), w przypadku wystąpienia których beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z wykonania tych zobowiązań, których wykonanie nie jest możliwe, wymaga dokonania indywidualnej analizy sytuacji przez oddział regionalny ARiMR, w którym zawarta została umowa o przyznaniu pomocy" - wyjaśnia ministerstwo.