Uwaga! Zmienia się ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r.

„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - wnioski

Zmiana związana jest z wprowadzeniem dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty pomocy. W związku z tym, beneficjent „Premii dla młodych rolników” lub „Restrukturyzacji małych gospodarstw” może złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

W przypadku „Premii dla młodych rolników” zmienia się szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.  Zmiana ta umożliwia uwzględnienie: dodatkowego zawodu (technik turystyki na obszarach wiejskich) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej czy świadectwa czeladniczego w zawodzie „mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych”). Zmiany będą miały zastosowanie także do osób, którym przyznano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników” i „Restrukturyzacji małych gospodarstw” można składać od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. Treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania i wypłaty pomocy można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod adresem:Spółka ROL-WIR oferuje usługi doradcze i pomoc przy wypełnianiu wniosków. Zachęca do współpracy:

Ul. Stanisława Moniuszki 14, Jarocin
Kontakt: 62 747 66 66 lub 574 470 720Źródło: wir.org.pl