Duże zmiany w Prawie budowlanym coraz bliżej. Nowe przepisy mają wpłynąć na uproszczenie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Chodzi między innymi o "obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej".

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Nowe przepisy przewidują m.in. nowy podział projektu budowlanego (na zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny), a także uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych.  Wejdą one w życie 19 września 2020 roku.

W nowelizacji ustawy zebrano wszystkie możliwe przypadki dotyczące pozwoleń i ich braku. Teraz są one jasne i jednoznaczne. Wśród obiektów wykonywanych na podstawie jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (bez decyzji o pozwoleniu na budowę) znalazły się m.in.:

•wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
•wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni działki
•przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni działki
•gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m kw. i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
•niecki dezynfekcyjne, w tym dezynfekcyjne z zadaszeniem
•podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
•obiekty małej architektury w miejscach publicznych
•obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m sześc. i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę

Obiekty wykonywane bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej to na przykład:

•obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m kw
•wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m kw. powierzchni działki
•gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m kw. i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
•naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m sześc.
•stawy i zbiorniki wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych.


Źródło: agropolska.pl