Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. W związku z tym, od 1 do 14  marca 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna dziecka. Przeczytaj, by dowiedzieć się, na jakich warunkach KRUS przedłuża zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy w KRUS?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

•dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

•dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy w KRUS?

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługuje wtedy, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi.

Na jakiej podstawie przysługuje zasiłek opiekuńczy w KRUS?

Zasiłek ten przysługuje na podstawie prawnej:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U.  poz. 369)