Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej poinformowała o przedłużeniu okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika z tytułu opieki nad dzieckiem. Okres przyznawania świadczenia został wydłużony do 6 czerwca 2021r. Przypominamy, że świadczenie te przyznawane jest wyłącznie na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego zainteresowanego pomocą. 

Zasiłek opiekuńczy KRUS – komu się należy?

Dotychczasowe zasady otrzymania zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem szkoły, przedszkola i żłobka nie zmieniły się. Zasady dotyczą także zamknięcia innych placówek, do których nie uczęszczają dzieci oraz niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.
Ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi i domownikom przysługuje zasiłek z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do lat 8;
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Zasiłek opiekuńczy – podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 933)
  

Źródło: wir.org.pl