Już od 29 czerwca samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie unijne na budowę, rozbudowę oraz remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych.

W tym celu Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponują na ten cel aż 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

- Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania ukierunkowane na walkę ze zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą. Polegają one m.in. na realnym wsparciu finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Nabór, który dziś uruchamiamy jest właśnie przykładem takich działań. Na przyszłych beneficjentów czeka aż 60 mln zł unijnych dotacji na wsparcie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi - zaznacza minister klimatu Michał Kurtyka.

- Zagospodarowanie deszczówki w miejscu opadu to kluczowy element przeciwdziałania skutkom suszy oraz obniżania ryzyka powodziowego. Dofinansujemy do 85 proc. kosztów projektów komunalnych, które zmniejszają ryzyko nagłych podtopień, a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej - podkreśla Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Jakie projekty będą wspierane?

•budowa, rozbudowa lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania i/lub oczyszczania wód opadowych
• budowa, rozbudowa lub remont zbiorników wód opadowych włączając w to infrastrukturę towarzyszącą 
•likwidacja zasklepienia lub uszczelnienie gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody 

Kto może przystąpić do konkursu?

•miasta ujęte w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na 31 października 2016 r.
•podmioty, które świadczą usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, czyli na przykład spółki komunalne.

Źródło: agropolska.pl