Minister klimatu i środowiska wydał rozporządzenie dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny dokumentów i wnioskodawców. 

Długo oczekiwany akt prawny otwiera podmiotom drogę do zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich.

"Uważna lektura rozporządzenia jest obowiązkiem każdego członka koła łowieckiego, zaś członków zarządów kół w szczególności, gdyż to na ich barkach spoczywa teraz wysiłek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wniosków w sprawie wyłonienia dzierżawcy" - informuje w komunikacie Polski Związek Łowiecki.

PZŁ zwraca również uwagę na terminy wniosków. Są one uzależnione od tego, czy na terenie województwa sejmik uchwalił już podział na nowe obwody łowieckie. Jak z tego wynika, możliwe jest utworzenie nowych obwodów łowieckich i to nawet wtedy,  jeśli dotychczasowe granice obwodów nie zmieniły się. 

"W obecnym stanie prawnym sejmiki województw muszą podjąć uchwały w sprawie granic obwodów tak, by weszły one w życie najdalej 31 marca 2021 r., kiedy to z mocy prawa uchylony zostanie dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie. Część sejmików stosowne uchwały już podjęła. W przypadku uchwał sejmikowych podjętych do 31 grudnia 2020 r. wnioski kandydatów na dzierżawców obwodów winny być złożone do 15 lutego 2021 r. Jeżeli uchwała sejmiku zostanie podjęta w styczniu 2021 r., wówczas wniosek będzie należało złożyć do końca lutego br. W pozostałych przypadkach na złożenie wniosku będzie 30 dni od dnia utworzenia obwodu, tj. od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie" - podkreśla Polski Związek Łowiecki. 

Warto pamiętać, że terminy na złożenie wniosku są nieprzywracane, więc koło, które tego nie dopilnuje, utraci swój obwód. Procedury wydzierżawiana obwodów łowieckich będą prawdopodobnie pilnować rolnicy i ich zrzeszenia.Źródło: agropolska.pl