W tym roku skuteczność przetargów na dzierżawę państwowej ziemi, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 procent. Sprzedaż osiągnęła 20 procent.

Na końcówkę roku rząd zaplanował przyjęcie nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Miała ona dotyczyć również przedłużenia wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi.

Projekt ten ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i trafił do konsultacji społecznych. W zgodzie z zapowiedziami,  przewiduje on przedłużenie okresu, w którym nie może być sprzedawana państwowa ziemia o kolejne 5 lat.

Tłumaczone było to zahamowaniem silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych, a także przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r. wskazuje na to, że średnie ceny sprzedaży gruntów Zasobu w ostatnich latach kształtowały się następująco: 2012 r. - 19 283 zł/ha, 2013 r. - 21 813 zł/ha, 2014 r. - 25 592zł/ha, 2015 r. - 29 546 zł/ha, 2016 r. - 32 255 zł/ha, 2017 r. - 31 058 zł/ha, 2018 r. - 26 402 zł/ha, 2019 r. - 30 998 zł/ha.

"Jak wynika zatem z powyższego zestawienia, w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do końca roku 2019 (a więc w perspektywie prawie 4-letniej), założony przez ustawodawcę cel został osiągnięty, tj. wzrost cen gruntów rolnych Zasobu został zahamowany. Analizując przedstawione dane, nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na wyraźny wzrost średnich cen sprzedaży gruntów rolnych Zasobu uzyskanych w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 (wzrost o ponad 4 500 zł/ha). Aby zatem nie dopuścić do ewentualnego dalszego wzrostu ww. cen, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych (…). Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat" - brzmi w uzasadnienie do projektu ustawy.

Wyraźnie zwrócono w nim uwagę na to, że wraz z wstrzymaniem sprzedaży państwowej ziemi, dzierżawa stała się główną formą rozdysponowania nieruchomości rolnych Zasobu. Wszystko dlatego, że jest ona stosunkowo niedroga, w porównaniu do kosztów nabycia nieruchomości. Pozytywnym aspektem jest, że pozwala rolnikom na nieangażowanie kapitału w zakup ziemi, dając im możliwość jego przeznaczenia na dokonywanie inwestycji w prowadzone gospodarstwa.

"O tym, że dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż, świadczą dobitnie m.in. dane dotyczące skuteczności przetargów na rozdysponowanie nieruchomości Zasobu w tych formach" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

„Od 1 stycznia do 31 sierpnia br. odbyło się 3 597 przetargów na dzierżawę, których przedmiotem były grunty o łącznej powierzchni 32 997 ha, przy czym rozstrzygnięto 2 589 przetargów na dzierżawę 26 377 ha gruntów” – czytamy na portalu agropolska.pl

Skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości z Zasobu liczona w ten sposób w tym samym okresie wynosiła odpowiednio 20 i 22 procent.

Skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 procent.

"Jak zatem widać, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzierżawa jako podstawowa forma gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu jest korzystna dla rolników, zatem zasadne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r." – argumentują autorzy ustawy, jednocześnie proponując w projekcie zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania.


Źródło: agropolska.pl