Ci rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, czyli suszy lub powodzi w 2019 roku ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe. 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc finansową może ubiegać się rolnik, który:

•w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

•posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii

•złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące
powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

Ile wynosi dofinansowanie?

Jest to 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Warto wiedzieć, że wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Jednakże wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Kiedy rusza nabór wniosków?

1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

Wnioski będą przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni ustawionych w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja będzie mogła przekazać informacje dotyczące wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Źródło: agronews.com.pl