Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Ma on na celu dostosowanie  polskiego prawa do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe przepisy mają zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, a także rejestrów hodowlanych świń oraz prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Minister rolnictwa na mocy wprowadzonej ustawy, będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które będą ubiegać się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, a także rejestrów hodowlanych dla świń.

Szef resortu będzie też miał możliwość zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane. 

Z kolei Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w imieniu szefa resortu  będzie mogło między innymi  przeprowadzać kontrole urzędowe.

Nowe przepisy gwarantują też ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie. Projekt podaje też wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

Lista zwierząt gospodarskich zostanie uzupełniona o alpaki i jedwabniki morwowe.

W projektowanej ustawie omówione zostaną szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich. Przepisy zawarte w nowej ustawie będą obowiązywać po 14 dniach od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: agropolska.pl