Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem ASF, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 15 października do 31 grudnia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwróciła uwagę na to, że o pomoc w ramach działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" mogą ubiegać się ci rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:

·       Powódź
·       deszcz nawalny
·        suszę
·        przymrozki wiosenne
·       ujemne skutki przezimowania
·        obsunięcie się ziemi
·        Lawinę
·       grad
·        huragan
·        uderzenie pioruna

O wsparcie mogą również wnioskować rolnicy, którzy od powiatowego lekarza weterynarii otrzymali nakaz w drodze decyzji, zabicia świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Kto może złożyć wniosek o pomoc finansową?

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Ile muszą wynosić straty?

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach, która uprawnia gospodarza do złożenia wniosku o pomoc, musi wynieść co najmniej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej.  Straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kto określa wysokość poniesionych przez gospodarza strat?

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Straty przez ASF

W przypadku wystąpienia ognisk ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 procent świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
 
Maksymalna kwota wsparcia, którą może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tysięcy zł. Jednak nie może ona przekroczyć poziomu 80 procent kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, m.in. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę budynków lub zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych.

Z kolei gospodarze poszkodowani przez ASF, rekompensatę mogą otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.Źródło: agropolska.pl