Afrykański Pomór Świń aktualnie jest problemem, który dotyczy całego kraju. Wielu hodowców zostało zmuszonych do likwidacji swoich stad, mimo że w ich obejściu ASF nie stwierdzono. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  postanowiła nie zwlekać i uruchomiła pomoc dla poszkodowanych przez ASF rolników w dwóch wariantach. Przeczytaj, by dowiedzieć się, czy przysługuje ci pomoc. 


Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń 

Aktualnie w ramach działań bioasekuracyjnych, czyli silnie związanych z występowaniem ASF, w DWK realizowany jest program pomocy finansowej dla tych producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Realizacja programu pomocowego odbywa się zgodnie z zapisami w § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Ile wynosi pomoc finansowa?

Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie (jednak nie więcej niż 50 szt.), kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust.1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust.1 pkt.2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w danym roku kalendarzowym.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html

Pomoc jest realizowana na obszarze całego kraju, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Refundacja wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF

Ponadto zgodnie z zapisami § 13e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowany jest program związany z refundacją wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF.

Pomoc finansowa polega w tym przypadku na refundacji wydatków (aż do 50%) poniesionych przez producentów rolnych na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji i dotyczy:

•Zainwestowania w  maty dezynfekcyjne
•Zakupu sprzętu potrzebnych do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych
•Zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
•Zabezpieczenia budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowychDo kiedy można zgłaszać wnioski o pomoc?

„Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków. W ślad za ogłoszeniem na stronach Agencji udostępniony zostaje wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu realizacji programu” – czytamy na portalu agronewscom.plŹródło: agronews.com.pl