Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu . Na mocy dokumentu wdrożone zostały unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami PIORiN.

Przepisy nakładają na państwa UE obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych – podaje portal agropolska.pl

W Polsce organem notyfikującym ogłoszony zostanie minister właściwy do spraw gospodarki. Podano również propozycję, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

Żadna z obu izb Parlamentu nie wniosła najmniejszych poprawek do rządowego projektu. W znowelizowanej 6 maja ustawie znalazł się jednak przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulatu, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłoki biodegradowalnej.

Zgodnie z propozycją KE dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu ma nastąpić ograniczeni emisji amoniaku do atmosfery. „Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia” – podaje portal.

Zmiana przepisów odnosi się również do przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZWE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Obecnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz stosowaniem tych środków.

Źródło: agropolska.pl