Trzecią  edycję programu „Mój Prąd” zaplanowano na czas od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.(z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Program „Mój prąd” - cel

Najważniejszym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale dodatkowo program będzie uwzględniał tzw. autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej. 

Dzięki programowi,  dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów służących autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej. 

Obecnie trwają prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła lub chłodu.

Program „Mój Prąd” - dofinansowanie

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. 

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). W trzeciej edycji programu będzie utrzymany przedział mocy instalacji - od 2 do 10 kW.                                                            Źródło: wir.org.pl