Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi nabór na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025.

W zgodzie z rozporządzeniem, ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi, kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

Zgłoszenia kandydatów tylko do1 lutego 2021 roku

W związku z tym, że obecna kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych upływa z dniem 31 maja 2021 roku, z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 roku, zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Zainteresowani zgłoszenia mogą przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia, w formie:

– papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, lub
– drogą elektroniczną za pośrednictwem:

elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na platformie e-PUAP na adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP – umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.


Źródło: MRiRW