Ministerstwo rolnictwa nie chce zostawić rolników samych w tej trudnej sytuacji. W związku z tym przygotowało projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nowe regulacje. Będą one określały zasady  wnioskowania za pośrednictwem aplikacji publicznej o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy i sporządzania protokołu z oszacowania tych szkód.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W nowym projekcie rozporządzenia przewiduje się m.in. umożliwienie rolnikom zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Wszystko w trosce o ich bezpieczeństwo w trakcie epidemii koronawirusa. Co więcej, autorzy projektu twierdzą, że aplikacja powinna znacznie usprawnić szacowanie szkód na polach i przyspieszyć możliwość ubiegania się o pomoc przez rolników.

Co zawiera nowy projekt rozporządzenia?

Przede wszystkim określono warunki ubiegania się o preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwie rolnym.

Wiemy, że o taki kredyt będzie mógł ubiegać się rolnik, który posiada już numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; u którego wystąpiły straty powyżej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody; będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu unijnych przepisów.

"Na przestrzeni ostatnich kilku lat w sytuacji powtarzającej się suszy zarówno wojewodowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacje rolnicze wnioskowali o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, wskazując na duże obciążenie komisji powołanych przez wojewodę, które w krótkim czasie nie tylko muszą oszacować powstałe szkody ale również sporządzić protokół" – można wyczytać w  uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jaki jest warunek przyznania pomocy?

Dopłaty do oprocentowania będą mogły być stosowane przez okres do 4 lat, od 30 września roku w którym wystąpiła susza. Najważniejszym warunkiem udzielenia pomocy zgodnie z zaprojektowanymi przepisami będzie dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o kredyt bankowy protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego.

Kiedy można złożyć wniosek?

Producent rolny będzie mógł złożyć  wniosek o oszacowanie szkód nie później niż 15 października, czyli zaraz po zakończeniu monitoringu suszy.

Czy znana jest wysokość pomocy finansowej?

Wysokość pomocy suszowej ma być ustalona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni uprawy, gdzie wystąpiły straty oraz stawki pomocy. Wysokość kwoty pomocy będzie zależała od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunków: bydło, owce lub kozy, na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta.

Wysokość oprocentowania kredytów dla kredytobiorców, będzie z kolei zależała od tego, czy rolnik posiada ubezpieczenie co najmniej 50 procent powierzchni upraw rolnych na ryzyko suszy.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Zacznie ono obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie trwają konsultacje publiczne.

 
Izabela Nestioruk

Źródło: agropolska.pl