Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Kolejny raz w jego realizację włączy się  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Tegoroczni ambitni i zdolni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, będą mieć szanse na uzyskanie około 600 stypendiów pomostowych na I rok. Ich wysokość będzie wynosić 500 zł miesięcznie i będą one wypłacane przez 10 miesięcy.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce,  będą mogli skorzystać ze stypendiów na kolejne lata studiów, stypendia językowych, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię oraz stypendia doktoranckie i staże zagraniczne.

Program wsparcia jest adresowany do młodzieży, która:

• Jest obywatelami polskimi lub posiadaczami Kartę=y Polaka
• jest dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
• mieszka na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
• pochodzi z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością
• osiągnęła na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Rekrutacja będzie przebiegać on-line na stypendia-pomostowe.pl. Na stronie znajduje się również więcej informacji dotyczących programu oraz szczegółowe informacje i dokumenty.  Na realizację programu przeznaczono ponad 117 milionów złotych.


Źródło: agropolska.pl