Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”.

To część działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.
1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego Gminy dostaną pieniądze na program „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

W programie „Stop Smog” może wziąć udział gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu „Stop Smog”.

Czego dotyczą zmiany?

•umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
•wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
•dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
•wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
•poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
•rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
•zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
•zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
•zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
•skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” – na nowych, łatwiejszych zasadach – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym.Źródło: nfosigw