Krótkie łańcuchy żywności – składanie wniosków

Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja br.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI).

W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

•w ramach dostaw bezpośrednich
•przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
•w ramach rolniczego handlu detalicznego
•w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
•w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

•budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
•zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,
•zakup lub instalację wyposażenia,
•odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
•zakup środków produkcji
•koszty ogólne i bieżące.
•Jaka jest wysokość wsparcia?

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej.

Dana grupa może otrzymać wsparcie tylko raz, a jego wysokość wynosi:

•325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,

•280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.


Źródło: wir.org.pl