Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników, którzy zostali szczególnie dotknięci kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek, według stanu na dzień 1 marca 2020 r.,  posiadał co najmniej:

– 3 sztuki samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
– 3 sztuki krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
– 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
-5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
-1 sztukę zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

–       oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

–kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
– gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
-indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

–szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
-tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe jest w formie jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia dla rolnika nie może jednak przekroczyć 7 tysięcy euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR. Istnieje możliwość złożenia ich osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.


Źródło: ARiMR