Według informacji Centrali ARiMR w terminie od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021r. przyjmowane będą wnioski na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc finansową w ramach tego programu ubiegać się mogą osoby fizyczne i prawne, które co najmniej 2 lata wcześniej prowadziły zarejestrowaną działalność gospodarczą, w zakresie usług wspierających produkcję roślinną, zwierzęcą lub usług następujących po zbiorach. Co więcej, niezbędne  jest udokumentowanie prowadzenia tej działalności fakturami za wykonane usługi, na kwotę minimum 10 tys. zł, za każdych 12 miesięcy wstecz.

Rozwój usług rolniczych – na co można wykorzystać wsparcie?

Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się:

1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:
− uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
− przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
− przygotowywania pasz,
− rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
− chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic.

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością,

3) raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,

4) opłaty za patenty i licencje,

5) koszty ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).Źródło: agronews.com.pl