Zainteresowani restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą mogli uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Forma ta przybierze formę oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia.

Na co można wziąć pożyczkę?

Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie kosztów długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, które obejmują kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałe w wyniku prowadzenia działalności rolniczej.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

O pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

•jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

•ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),

•jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,

•co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

•jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),

•znajduje się w trudnej sytuacji.

Pożyczka może zostać udzielona rolnikowi maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji.
Oprocentowanie pożyczki nie jest niezmienne, ale obecnie wynosi 4,98%. Oprocentowanie w całości pokrywa pożyczkobiorca.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?

Maksymalna kwota pożyczki to 5 mln złotych. 

Osoba biorąca pożyczkę zobowiązana jest do wpłacenia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji. Wynosi on co najmniej:

1.25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,
2.40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Jak wygląda procedura ubiegania się o pomoc finansową?

•Przygotowanie planu restrukturyzacji, którego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia celu polegającego na przywróceniu podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych (wzór planu restrukturyzacji został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych

•Złożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania albo siedzibę wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, zwanego dalej WODR, planu restrukturyzacji wraz z wnioskiem o jego akceptację.

•Uzyskanie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne akceptacji dyrektora WODR złożonego planu restrukturyzacji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z planem restrukturyzacji.

•Złożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.

ARiMR aktualnie opracowuje formularz wniosku o udzielenie pożyczki. Informacji o jego dostępności oraz możliwości składania wniosków w BP ARiMR będzie można już wkrótce szukać na stronie internetowej Agencji. 

Już teraz producenci rolni mogą przygotowywać plany restrukturyzacji i przedstawiać je do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego celem uzyskania akceptacji.

Źródło: agronews.com.pl