Istotna informacja dla rolników z województwa podlaskiego. W dniach 17.10-05.11 br. producenci rolni, którzy w latach 2015–2018 przez co najmniej rok utrzymywali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze wspomnianego województwa, w powiatach:

1) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,
2) augustowskim w gminach Lipsk i Płaska,
3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,
4) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
5) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis (tzn. publicznej, która nie podlega notyfikacji) w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski wraz ze stosownymi dokumentami należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularz wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: arimr.gov.pl

Źródło: minrol.gov.pl