Urzędy gmin w całej Polsce ogłosiły poszukiwania kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego. Będzie on przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Nabór  na rachmistrzów trwa do 8 lipca.

Jakie wymagania należy spełnić?

Główny Urząd Statystyczny informuje, że kandydaci na rachmistrzów muszą spełniać poniższe warunki:

•muszą być osobami pełnoletnimi
•mieszkać na terenie danej gminy
•mieć co najmniej średnie wykształcenie
• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
•nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Do czego będą zobowiązani kandydaci?

Kandydaci przede wszystkim powinni się zgłosić się do urzędu gminy. Muszą przejść szkolenie zakończone zdaniem egzaminu. Szkolenie i egzamin będą przeprowadzone przez internet.
Rachmistrz, jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych.

Jak będzie wyglądać praca rachmistrzów?

Karolina Banaszek, rzecznik GUS przekazała, że jeśli okaże się, że jesienią zagrożenie epidemiologiczne nadal będzie wysokie i rachmistrze nie będą mogli wyjść w teren, wtedy będą przeprowadzać wywiady wyłącznie telefoniczne.

Kiedy odbywa się spis rolny i jaki jest jego cel?

Spis rolny odbywa się co dziesięć lat, ostatni był w 2010 r. Jego główny cel to zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce takich, jak: obszar gospodarstwa, użytki rolne, urządzenia i maszyny rolnicze, inwentarz. Udział gospodarstw rolnych w spisie jest obowiązkowy.
Dane uzyskiwane ze spisu są potrzebne do planowania polityki rolnej, programów na rzecz rolnictwa, trafiają też do Komisji Europejskiej. Spis odbywa się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoich gospodarstwach rolnych, wypełniając formularz spisowy przez internet lub dzwoniąc na specjalnie wystosowaną infolinię.

Z rolnikami, którzy nie dopełnią obowiązku samospisu, skontaktują się rachmistrze telefoniczni lub – jeśli epidemia na to pozwoli - rachmistrze terenowi, aby przeprowadzić wywiad.

Źródło: agropolska.pl