Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z wprowadzonymi restrykcjami, poinformowała, że do 11 kwietnia wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy KRUS – zasady

Świadczenie finansowe przysługuje na dotychczasowych zasadach, czyli  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko lub gdy  nie ma możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 - ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat

  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wnioski o zasiłek opiekuńczy KRUS

Zmianie nie uległy również zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli w dokumencie złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 28 marca i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku, to prawo do niego zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 11 kwietnia) bez konieczności ponownego wnioskowania.

Zmianie nie uległy również zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,  jeżeli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).Źródło: agropolska.pl