Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika oraz domownika zostaje przedłużony do 17 stycznia 2021 roku.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników – komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy należy się ubezpieczonym rolnikom i domownikom w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobk,przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu koronawirusa.

Zasiłek obejmuje również rolników, którzy osobiście sprawują opiekę nad:

•dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

•dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

•dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

Zasiłek opiekuńczy – wnioski

Zasady  występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek, nie uległy zmianie.

Co za tym idzie, jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 grudnia 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 17 stycznia 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku.

Zmianie nie uległy również zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że w dalszym ciągu zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Źródło: KRUS