W Dzienniku Ustaw 28 września 2020 roku opublikowano pod poz. 1664, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące  określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Co zmienia się w zasiłku chorobowym dla rolników?

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia, przedłużona zostaje możliwość otrzymania zasiłku chorobowego w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, jednak trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, przez ubezpieczonego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2020 r. poz.174), jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako U07.1 COVID-19.

Obowiązywanie nowelizacji tego rozporządzenia zostało obwarowane w czasie tj. w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm).

Od kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 5 września 2020 r.



Źródło: MRiRW