Dziś  startuje druga odsłona programu „Stop Smog”. Program ten dotyczy  przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.

Program „Stop Smog” – kto może dostać dotację?

O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

“Pod koniec stycznia br. podpisywaliśmy porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. A ogłoszony dziś nabór w programie „Stop Smog” to spełnienie kolejnej obietnicy. Obok trwającego naboru w drugim rządowym programie antysmogowym „Czyste Powietrze”, o realnym wsparciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – powiedział szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

“Z naszego rozeznania wynika, że już około 30 samorządów jest zainteresowanych złożeniem wniosku na nowych zasadach” – dodał wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

„Stop Smog” – nowe zasady 

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% musi być ich wkładem własnym. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku. W przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

“Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu.  To ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym” – tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

„Stop Smog” – najważniejsze zmiany w ustawie

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie do programu „Stop Smog”. Są to przede wszystkim:

•umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;

•wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;

•dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;

•wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;

•poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;

•rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;

•zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;

•zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);

•zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;

•skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.Źródło: MRiRW