Do końca marca gminy mają możliwość zgłoszenia się do WFOŚiGM w celu podpisania porozumień w sprawie programu "Czyste powietrze". Dzięki temu będą mogły skorzystać z podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski.

„Czyste powietrze” – co to za program?

"Czyste powietrze" zostało zainaugurowane we wrześniu 2018 r. To rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Budżet programu to 103,3 mld zł.

Gminy, które zawrą porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, otrzymają dodatkowe środki na tworzenie punktów informacyjnych dla mieszkańców oraz będą korzystać z wyższej refundacji kosztów za złożone wnioski w programie. Premiowaniu ulegną te gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

Resort zwrócił również uwagę na to, że na stworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjnych dla mieszkańców wsparcie wynosi do 30 tys. zł. Z kolei nowe stawki za złożony wniosek, to 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (chodzi o osoby mniej zamożne, które otrzymują wyższą dotację) oraz 50 zł przy podstawowym wniosku. Wcześniej stawki te wynosiły odpowiednio sto i zero złotych.

Pieniądze dla gmin – „Czyste powietrze”

16 mln zł to kwota, którą przeznaczono na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie "Czyste Powietrze".

Gminy, które już przystąpiły do programu, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wojewódzkich funduszy propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja.Źródło: agropolska.pl