30 marca 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r., która zmienia ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 651 oraz z 2020 r. poz. 148).

Ustawa Prawo łowieckie

Wielkopolska Izba Rolnicza, apelowała w toku legislacji projektu o to, by podjęto działania zmierzające do jak najszybszego procedowania i zatwierdzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. 

W województwie wielkopolskim stosowna uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego miała wejść w życie 1 kwietnia 2021 roku, a co z tego wynika, od tego dnia możliwe było rozpoczęcie procedury najpierw wyłonienia kandydatów na dzierżawców obwodu łowieckiego, a następnie dzierżawy obwodu łowieckiego. 

Wówczas,  pola wielkopolskich rolników nie podlegałyby ochronie przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną co najmniej przez miesiąc! WIR wskazywała, że  ta procedura wymaga rzetelnej analizy dokumentacji, wydania stosownych opinii oraz decyzji, a więc jest czasochłonna.
Andrzej Duda podpisał nowelizację  ustawy Prawo łowieckie

„W uzasadnieniu ustawy podpisanej przez Prezydenta wskazano, że  głównym celem ustawy jest zapewnienie ciągłości prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, co jest realizacją postulatów WIR. Cel ten jest realizowany poprzez przesunięcie z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. terminu, w którym sejmiki województw są obowiązane do dokonania, w drodze uchwały, nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. W konsekwencji podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają zachować ważność do 31 marca 2022 r.” – czytamy na stronie wir.org.pl

Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadziłaby do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwe byłoby prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej.  Co więcej, ustawa przedłuża okres obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy do 31 marca 2022 r.

Nowe  podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r., będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r.


Wielkopolska Izba Rolnicza twierdzi, że konieczna jest dalsza nowelizacja tej ustawy i uzupełnienie jej o przepisy przejściowe zwłaszcza w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzania rocznych planów łowieckich. Co więcej, po 1 kwietnia 2022 roku, gdy nowe granice obwodów wejdą w życie konieczne będzie wydzierżawienie obwodów łowieckich.Źródło: wir.org.pl