Właściciele małych gospodarstw, którzy planują zakończenie działalności rolniczej i chcą ją przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, mogą od 30 września 2020 roku ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.  

Do kiedy można zgłaszać wniosek o rekompensatę z PRW?

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” rolnicy mogą składać do 29 października 2020 roku w biurach powiatowych Agencji.

Kto może ubiegać się o premię z PROW?

Pomoc może być przyznana rolnikowi ( co ważne - osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) , który jest wpisany do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR i który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jak odbywa się przekazanie gospodarstwa?

Najważniejszym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. 

Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).

Co najważniejsze, przekazanie gospodarstwa koniecznie musi być trwałe, czyli  musi odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi  również zobowiązać się do tego, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat. Mały przedsiębiorca przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Ile wynosi premia finansowa?

Wysokość wsparcia stanowi 120 procent rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.

Jak wygląda funkcjonowanie rolnika po otrzymaniu premii?

Rolnik przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie ma prawa prowadzenia działalności rolniczej. 

Może jednak ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.


Źródło: agronews.com.pl