Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn związanych z zagrożeniem wywołanym COVID-19 nie przesądza o braku możliwości przyznania wnioskowanej pomocy - wyjaśnia Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR.

Urzędnicy z Agencji odpowiedzieli na pismo Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych dotyczące kwestii pozostawienia wniosków o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

"W sytuacji stwierdzenia podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy braku jego kompletności, jak również niespełnienia warunków przyznania pomocy określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla danego typu operacji, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy - zgodnie z dyspozycją art. 67b ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy oraz wskazuje braki w dokumentacji, które powinny zostać uzupełnione" – wyjaśnia ARiMR.

Wskazuje również na to, że złożenie brakujących dokumentów  powinno zostać zrobione niezwłocznie zaraz po wezwaniu. Gdy zainteresowany podmiot nie złoży dokumentów lub wyjaśnień tej sytuacji w odpowiednim terminie, Agencja poinformuje o tym, że wniosek nie zostanie rozpatrzony. To jednak nie koniec. 

"Zaznaczyć należy, iż pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn związanych z zagrożeniem wywołanym COVID-19 nie przesądza o braku możliwości przyznania pomocy w odniesieniu do złożonego wniosku. ARiMR na podstawie art. 67b ust. 1 przywróci termin na dokonanie uchybionych czynności, jeżeli czynność, dla której określony był termin zostanie dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem" – precyzują.

Gdy termin zostanie przywrócony, pomoc będzie mogła zostać przyznana w ramach dostępnego limitu środków.

Podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy, ale który jednocześnie uchybił terminowi uzupełnienia kompletności wniosku, nie jest zobligowany do złożenia wniosku o przywrócenie terminu na dokonanie określonej czynności ani uprawdopodobnienia przyczyn tego uchybienia, a jedynie do złożenia w wyżej wymienionym terminie dowodów na spełnienie warunku lub wymogu przyznania pomocy, do złożenia których został wezwany.

"Powyższe rozwiązania związane z sytuacją epidemiologiczną wprowadzono, aby umożliwić wnioskodawcom składanie oraz kompletowanie wniosków w bezpiecznym dla nich terminie. Należy mieć jednak na uwadze duże zainteresowanie uzyskaniem wsparcia oraz fakt, iż środki finansowe przyznawane są w ramach dostępnego limitu. Oznacza to, że dla każdego instrumentu wsparcia dostępna jest konkretna pula środków, które rozdysponowane zostaną pomiędzy podmiotami spełniającymi wszystkie warunki przyznania pomocy. Dlatego też ARiMR zachęca do niezwłocznego składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przyznania pomocy" - podsumowuje Agencja.Źródło: agropolska.pl