Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz wybranych płatności w ramach PROW tj. Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jak również przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Decyzja Ministra uargumentowana jest występującymi nadal ograniczeniami i trudnościami administracyjnymi spowodowanymi pandemią SARS-CoV-2 oraz ze względu na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Płatności bezpośrednie – do kiedy można składać wnioski?

Do 17 czerwca br. został wydłużony termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności w ramach PROW oraz wnoszenia ewentualnych zmian do wniosków. Wnioski będzie można składać także po terminie 17 czerwca – do 12 lipca br., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).
 
Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o płatności obszarowe bez sankcji. Cieszymy się, że Minister uwzględnił argumentację samorządu rolniczego i finalnie przedłużył termin składania wniosków obszarowych.

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.


Źródło: wir.org.pl