Od dnia 27 października 2020 roku obowiązują przepisy nowych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zmieniają niektóre zasady naliczania opłat, ale też wprowadzają nowe stawki opłat, pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Co jest przyczyną obniżenia stawek?

Zwracając uwagę na trudności dla sektora rolnego, wynikające ze środków wprowadzonych w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii koronawirusa, w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w  przyszłym sezonie - 2021 roku, za czynności kontrolne w latach 2020-2021 będą obowiązywać znacznie niższe stawki.

Obniżki w PIORiN

Nowy „cennik” dotyczy badań laboratoryjnych, pobierania prób, inspekcji  i innych czynności, wykonywanych przez inspektorów w ramach kontroli urzędowych, innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług.

Najważniejsza zmiana dotyczy uzależniania stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu realizacji danej czynności, z wyłączeniem  badań laboratoryjnych dla który stawki zostały określone w sposób analogiczny jak dotychczas.

Stawki w latach 2020-2021 będą obniżone.  Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole lub świadczącej usługi wyniesie 41,28 zł (od 2022 roku – 55 zł), a stawki za badania laboratoryjne będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Nowe regulacje zawarte są w następujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

rozporządzenie MRiRW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771);

rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1770).

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl”

Źródło: PIORIN