Sposób postępowania w przypadku znalezienia padłych zwierząt zależy od sytuacji, ale też i miejsca gdzie zwierzę padło. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak postępować w różnych sytuacjach.

Zwierzę na drodze

Jeżeli odnalazłeś martwe zwierzę w obrębie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, musisz wiedzieć, że obowiązek usunięcia należy do zarządcy danej drogi (wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ). Do tego właśnie organu powinno być skierowane zgłoszenie. Zazwyczaj jednak nie wiemy do kogo należy droga, więc należy zadzwonić do miejscowego urzędu gminy lub ostatecznie pod numer alarmowy 112. Sprawa ta zostanie przekserowana dalej. Identyczna procedura może zostać wykorzystana przy zderzeniu zwierzęcia na przykład z samochodem.

Zwłoki zwierzęcia łownego

Zwłoki zwierząt łownych na innym terenie należy traktować tak samo jak pojawienie się zwłok zwierząt bezdomnych, czyli jako zdarzenie powodujące konieczność działania gminy w celu przywrócenia czystości i porządku. W związku z tym, w przypadku znalezienia zwłok dzikiego zwierzęcia na terenie gminnym czy prywatnej posesji, jej właściciel powinien powiadomić w tym celu gminę. Warto wiedzieć, że każda gmina może posiadać różne procedury załatwiania takich spraw i faktycznie często są one inne. 

Zgłoszenia mogą przyjmować też straż pożarna, policja, a nawet straż miejska. Kontaktując się z odpowiednimi służbami i jednostkami należy pamiętać, że zgłoszenie do urzędu gminy będzie możliwe tylko w godzinach jego pracy.

Zwłok dzika

W przypadku zwłok dzika procedura jest bardziej zaostrzona. Wynika to z ryzyka zakażenia wirusem ASF. Jeśli to możliwe należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, by ułatwić ich odnalezienie przez właściwe służby i przede wszystkim powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu, w którym zostały przez nas odnalezione.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego albo powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. Pamiętaj, by w trakcie zgłoszenia podać miejsce znalezienia zwłok, swoje dane wraz z numerem telefonu, liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, a także stan zwłok padłych dzików. Weź pod uwagę zaawansowanie rozkładu ciała.

Pamiętaj o tym, że osoba, która:

•miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i poddać dezynfekcji obuwie, a odzież wyprać
•znalazła padłego dzika (i prawdopodobnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z ich obsługą, by zadbać o bezpieczeństwo hodowli. 


Źródło:agronews.com.pl