Senat zaproponował kilka poprawek do ustawy, która dotyczy organizacji hodowli zwierząt. W związku z tym ponownie znalazła się ona w sejmie. Nowe przepisy regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Głosowanie za ustawą

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymało się od głosu. Poprawki miały charakter głównie legislacyjny i porządkowy. Jedna z nich dotyczyć będzie rozszerzenia obowiązków informacyjnych dla podmiotów prowadzących księgi hodowlane.

Organizacja hodowli zwierząt – nowe przepisy

Nowe przepisy zastąpią obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Uregulują one w sposób kompleksowy sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie w życie wejdą unijne przepisy tego dotyczące.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych - do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dołącza inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana. Mowa tu między innymi o  jeleniowatych, drobiu,  zwierzętach futerkowych, alpakach, jedwabnikach morwowych i pszczołach miodnych.

Organizacja hodowli zwierząt – co reguluje ustawa?

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Jednostką sprawującą kontrolę urzędową będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Z kolei w w sprawach związanych m.in. z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontroli świadectw zootechnicznych, właściwym organem ma być naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Pomoc dla przedsiębiorców 

W myśl ustawy,  hodowcy zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proceny kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

W zgodzie z nowymi przepisami, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa o organizacji hodowli zwierząt  - warunki pomocy dla przedsiębiorców

Wysokość opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę. Będą one także udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, jeśli podmioty prowadzą takie strony internetowe.

Ustawa reguluje, że minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa o hodowli zwierząt przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, pozwalających zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Co ważne, mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.Źródło: agropolska.pl