Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych o ważnych zmianach w tym zakresie. Przeczytaj, by dowiedzieć się, czego dotyczą wprowadzane zmiany.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku po 7-letnim okresie vacatio legis, doszło do zmiany wymagań dotyczących prowadzenia badań opryskiwaczy polowych. Poniżej przedstawiamy szersze rozumienie wprowadzonych w 2021 roku zmian. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, od dnia 1 stycznia 2021 roku:

•w opryskiwaczach ciągnikowych lub samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo – po ich demontażu – z belki polowej opryskiwacza,

•zmieniły się wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy (wymagania określone są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe zasady zawarte w rozporządzeniu, po 1 stycznia 2021 roku, prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań. 


Źródło: PIORiN