Zarząd Główny PZŁ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zryczałtowane koszty polowania wynoszą odpowiednio:

1. 650 zł (brutto – przyp. aut.) za odstrzał samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika
2.300 zł (brutto – przyp. aut.) za odstrzał dzika innego niż wymieniony w punkcie 1.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku, na podstawie art. 47a ust. 3 pkt 1. ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu, pkt 2. dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – w wysokości 20% kwoty ryczałtu. 

Warto podkreślić, że ryczałt wypłacany myśliwemu stanowi jego dochód i w myśl przepisów o ordynacji podatkowej koło winno wystawić myśliwemu stosowny PIT.

Zgodnie z art. 46 ust. 3  Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. wojewoda […] na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii: w pkt 8. nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich).

„Następnie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 8c nakazuje zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt. Wydane na podstawie powyższych przepisów rozporządzenie wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego zwierząt w sposób jednoznaczny wskazuje, że pozyskane tusze dzików winny zostać przeznaczone na użytek własny myśliwego, który dokonał odstrzału lub przeznaczone do utylizacji. W przypadku obszaru wolnego od występowania ASF tusze dzików mogą zostać, obok sposobów wymienionych powyżej, zagospodarowane przez dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich” – czytamy na portalu agronews.com.pl

Polski Związek Łowiecki wystąpił o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej celem definitywnego rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości natury podatkowej (w załączeniu interpretacja z dnia 26 marca 2020 roku oraz interpretacja z dnia 19 lutego 2020 roku). Aktualnie interpretacja podatkowa z dnia 26 marca 2020 roku nie jest ostateczna.

Źródło: agronews.com.pl