NFOŚiGW już niedługo uruchomi najnowszy program finansowania inwestycji o nazwie “Nowa Energia”.

„Nowa Energia” – cele programu

Program dotyczy wdrażania innowacji w ochronie środowiska, przeprowadzonych prac B+R oraz zakupionych lub nabytych patentów technologicznych – wszystko to w obrębie 6 obszarów tematycznych, jakimi są:

 • plusenergetyczne budynki
 • inteligentne miasta energii
 • wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu
 • produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
 • stabilne bezemisyjne źródła energii
 • samowystarczalne klastry energetyczne.

Kto może wziąć udział w programie „Nowa Energia”?

Beneficjentami programu priorytetowego „Nowa Energia” mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, dla których na realizację wdrożeń przewidziano pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych, premię innowacyjną w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, możliwość umorzenia pożyczki do 25% kapitału wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną oraz dotacje, ale tylko w formie wsparcia dla ewentualnych dodatkowych prac B+R.

„Nowa Energia” – szkolenie online

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką odbędzie się szkolenie online “Finansowanie projektów energetycznych z najnowszego programu NFOŚiGW – Nowa Energia”. Szkolenie online zaplanowano na  17 grudnia 2020 roku.

Szkolenie poprowadzi Klaudia Zyska, Inspektor w Wydziale Innowacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Link do strony wydarzenia: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-online-finansowanie-projektow-energetycznych-z-najnowszego-programu-nfosigw-nowa-energia.html

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele:

 • podmiotów planujących inwestycje w obszarze technologii wodorowych
 • podmiotów zarządzających sieciami energetycznymi
 • podmiotów planujących inwestycje związane z rozwojem sztucznej inteligencji w budownictwie
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • klastrów energii
 • samorządów
 • firm inżynieryjnych i doradczych
 • kancelarii prawnych

„Nowa Energia” – tematyka

Omawiane na wydarzeniu zagadnienia to:

 • Idea Projektu
 • Gdzie szukać niezbędnych informacji?
 • Terminy oraz okres realizacji programu
 • Formy dofinansowania: dotacje, pożyczki, dotacje łączone z pożyczką na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć
 • Warunki dofinansowania
 • Do kogo adresowane jest wsparcie?
 • Intensywność wsparcia
 • Terminy i sposób przygotowywania wniosków: preselekcja, selekcja, panel ekspertów
 • Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?
 • Koszty kwalifikowane
 • Kryteria oceny (preselekcja, dostęp, jakościowe dopuszczające, jakościowe punktowe)
 • Wykonalność przedsięwzięcia
 • Efektywność kosztowa