Studia podyplomowe z zakresu ochrony atmosfery i klimatu, będą mogły uzyskać wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach programu „Edukacja ekologiczna”, rozpocznie się 23 listopada 2020 roku.

Cel programu

Celem programu „Edukacja ekologiczna” jest przede wszystkim podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa przez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

To jednak nie wszystko. Narodowy Fundusz w sposób ciągły wspiera działania w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej, finansując oprócz studiów podyplomowych m.in. konferencje i szkolenia, kampanie informacyjno-promocyjne, konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, branżowe wydawnictwa prasowe oraz budowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Dotacja na studia podyplomowe – kto może otrzymać?

Na dotacje mogą liczyć uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Nabór wniosków zakończy się 14 grudnia 2020 roku lub potrwa do momentu wyczerpania alokacji. Grupą docelową działań edukacyjnych są pracownicy związani z ochroną środowiska i edukatorzy oraz przedstawiciele samorządów.

Dotacja na studia podyplomowe – kwota wsparcia

Minimalna wysokość wsparcia na jeden projekt to 100 tys. zł, a maksymalna to 250 tys. zł, przy całym budżecie dotacyjnym 1,11 mln zł (w tym 0,11 mln zł na ewentualne odwołania).

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez ministra właściwego ds. klimatu przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania. Wynika z tego, że wraz wnioskiem należy przedłożyć pozytywną opinię ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia. Obowiązuje forma pisemna.Źródło: Materiały prasowe