Rolnicy mogą uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie. Sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, jeśli chcesz ubiegać się o pomoc.
 
Kto może złożyć wniosek?
O pomoc może ubiegać się rolnik, który:
·       posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha
·   prowadzi działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł - odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
Warunkiem koniecznym jest również obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 
Do kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane są do 20 lipca 2020 roku.
 
Na co przyznawana jest pomoc?
Pomoc przyznaje się wyłącznie na inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w celach zarobkowych z zastrzeżeniem, że działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.

Jakie koszty obejmuje pomoc? To m.in. koszty związane z dokumentacją, opłatą za patenty lub licencje, zakupem sprzętu, budowy, zakupem lub instalacją elementów infrastruktury, zakupem nowych maszyn i urządzeń, wykonaniem ujęć wody na potrzeby nawadniania.


Każda inwestycja w nawadnianie musi mieć zainstalowany system pomiaru wody, który umożliwi mierzenie zużycia wody.


 
Izabela Nestioruk

 
Źródło: www.arimr.gov.pl