Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nabór wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50 proc. wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia bioasekuracji w gospodarstwie. Działanie to występuje  w ramach programu odbudowy gospodarstw po ASF.

Refundacja wydatków na bioasekurację –kto może złożyć wniosek?
 
Wnioski mogą składać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie.
 
Czego dotyczy refundacja wydatków na bioasekurację?
 
Refundacja dotyczy zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
 
Jakie dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku o refundację wydatków na bioasekurację?
 
Przy składaniu wniosku należy dołączyć:
 
  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Od kiedy trwa nabór wniosków?
 
Wnioski można składać od 6 sierpnia do 27 sierpnia br.
 
Gdzie należy składać wnioski dotyczące refundacji wydatków na bioasekurację?
 
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
 
Formularz wniosku dostępny będzie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Źródło: wir.org.pl