Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na działanie „Współpraca” dedykowane dla tworzenie krótkich łańcuchów sprzedaży. Beneficjentami tego działania mogą być grupy operacyjne, w skład których wchodzi minimum 5 rolników, którzy na dzień składania wniosku prowadzą sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną lub inną tego typu działalność. Taka grupa, bądź to sformalizowana w formie np. spółki bądź działająca na podstawie umowy konsorcjum, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 325 000 zł, jeśli kupi samochód lub 280 000 zł w pozostałych przypadkach. 

Te środki można przeznaczyć na sfinansowanie:

•budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,

•zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

•zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun¬kowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.),

•kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013,

•zakupu lub instalacji wyposażenia,

•zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

•odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

•zakupu środków produkcji,

•kosztów bieżących.

Wydatki mogą dotyczyć prowadzenia wspólnej sprzedaży przez grupę, np. zakup samochodu, sklep internetowy, wypracowanie wspólnej marki, lub mogą dotyczyć poszczególnych gospodarstw, np. zakup pakowaczki do produktów, urządzenie punktu sprzedaży przy gospodarstwie rolnym. Można kupić materiały, np. opakowania indywidualne czy zbiorcze. 

W ramach kosztów można też wynająć powierzchnię handlową lub pokryć koszty opłaty targowiskowej. Ważne jest aby każdy zakup był uzasadniony potrzebami sprzedaży bezpośredniej. Na tej zasadzie nie mogą to być raczej maszyny i urządzenia do samej produkcji rolniczej. Trzeba też pamiętać, że samo funkcjonowanie grupy – przygotowanie wniosku, prowadzenie ewidencji, składanie wniosków o płatność, spotkania grupy też będą generowały koszty, które mogą być pokryte w ramach dotacji.

Działanie „Współpraca” - co warto wiedzieć?

•rolnicy wchodzący w skład grupy muszą prowadzić wskazany rodzaj działalności. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające taki fakt, np. numer z rejestru RHD nadany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii. Trzeba pamiętać, że podstawowym dokumentem wymaganym przy rejestracji takiej działalności jest badanie na salmonellę i posiadanie książeczki zdrowia,

•członkiem grupy mogą być inne podmioty, na przykład zakład przetwórczy czy podmiot doradczy,

•otrzymanie dofinansowania będzie zależało od liczby punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny. Warto zatem zadbać aby grupa była zróżnicowana pod kątem produktów, założyła sklep internetowy, opracowała wspólną markę produktów, sprzedawała na terenie więcej niż jednego województwa,

•dotacja będzie udzielona w dwóch transzach, przy czym 80% dotacji będzie przelana na konto Lidera grupy po podpisaniu umowy,

•podstawą działalności grupy musi być dobrze skonstruowana umowa konsorcjum. Ta umowa będzie między innymi określała, jaki będzie udział poszczególnych członków konsorcjum w wydatkach oraz w zarządzaniu grupą,

•rolnicy, członkowie grupy będą musieli podpisać weksel ale tylko do wysokości swojego udziału w wydatkach,

•rolnicy będą zobowiązani do prowadzenie swojej sprzedaży w ramach grupy w okresie dwóch lat od podpisania umowy o dotację, w tym czasie będą zobowiązani do osiągnięcia określonych w planie działania grupy wskaźników sprzedaży – na etapie pisania planu działania trzeba będzie się dobrze zastanowić jakie ilości produktów członkowie grupy będą sprzedawali.Źródło: wir.org.pl