W terminie 21 czerwca - 19 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja Gospodarstw Rolnych w ramach PROW 2014-2020.

W ramach prowadzonych naborów rolnicy w roku 2021 mogą złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w jednym z poniższych obszarów.

rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) - maksymalna kwota wsparcia wynosi 900 tys. zł;
rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar B) - maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar C) - maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł.
racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) - maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł.

Pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania przez rolników kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, w przypadku, gdy o wparcie ubiega się młody rolnik bądź grupa rolników może wynieść 60%.

Wymaganiami niezbędnymi do uzyskania wsparcia są:

- w obszarze A- wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro

- w obszarze B- jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. Oraz na dzień złożenia wniosku spełnia jeden z wariantów:

utrzymuje co najmniej 25 krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek,

utrzymuje co najmniej 15 krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku a w wyniku realizacji operacji do czasu złożenia wniosku o płatność końcowa liczba w/w zwierząt wyniesie 25,

jest osobę fizyczną poniżej 40 lat, posiada kwalifikacje zawodowe i rozpoczęła kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat oraz utrzymuje mniej niż 15 krów mlecznych lub krów, wyniesie co najmniej 25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 13 tys. euro.

- w obszarach C i D -wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro

- posiada co najmniej 1 ha gospodarstwa rolnego a realizacja operacji doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto co najmniej o 10 %

 

Ponadto prowadzony jest nabór w obszarze nawadniania, w gospodarstwie w którym wysokość wsparcia w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo (limit pomocy nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D) w ramach którego można zrealizować np.

- wykonanie nowego nawodnienia,

- ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,

- ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

 

W zawiązku z zainteresowaniem programem ARiMR w dniach 15-16 lipca organizuje szkolenie w formie internetowego webinarium w trakcie, którego eksperci omówią szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie.

Link: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/o-pomocy-dla-rolnikow-ogolnopolski-webinar-juz-w-polowie-lipca.html


Źródło: wir.org.pl