Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

•dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
•dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w przypadku otwarcia wyżej wymienionych placówek oświatowych, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (czyli na przykład wtedy, gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, co oznacza, że część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19. 

Co ważne, zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek, nie uległy zmianie. Nie zmieniły się również zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).Źródło: KRUS